3,500,000
دوره بتن ریزی در هوای گرم

دوره بتن ریزی در هوای گرم: آموزش ویدیویی

در دوره بتن ریزی در هوای گرم، با کلیه الزامات و راهکارهای بتن ریزی در هوای گرم آشنا خواهید شد و به صورت گام به گام روش‌های بتن ریزی در تابستان و شرایط آب و هوایی بسیار گرم ارائه خواهد شد.

3,500,000
بتن ریزی در هوای سرد

دوره بتن ریزی در هوای سرد: آموزش ویدیویی

در دوره بتن ریزی در هوای سرد، با کلیه الزامات و راهکارهای بتن ریزی در هوای سرد آشنا خواهید شد و به صورت گام به گام روش‌های بتن ریزی در فصل زمستان و شرایط آب و هوایی سرد ارائه خواهد شد.

5,000,000

دوره مقدماتی طرح اختلاط بتن: آموزش جامع ویدیویی

در دوره مقدماتی طرح اختلاط بتن، از سیر تا پیاز مبانی و اصول طرح اختلاط بتن بر اساس روش ملی طرح مخلوط بتن بیان شده است. در این دوره به صورت گام به گام با نحوه ارائه طرح اختلاط بتن آشنا خواهید شد.